കോട്ടയം കാണക്കാരിയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കൈവെട്ടി. കാണക്കാരി സ്വദേശി മഞ്ജുവിനെ ഭർത്താവ് പ്രദീപാണ് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്

കോട്ടയം കാണക്കാരിയിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ കൈവെട്ടി. കാണക്കാരി സ്വദേശി മഞ്ജുവിനെ ഭർത്താവ് പ്രദീപാണ് വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്