การทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย

วิธีการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อไว้ใช้ในการทำสวนเกษตรอินทรีย์