എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിന് പോർച്ചുഗൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാന്റിനെതിരെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു സ്പെയിനിന്റെ ജയം.

എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിന് പോർച്ചുഗൽ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ തോൽപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാന്റിനെതിരെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനായിരുന്നു സ്പെയിനിന്റെ ജയം.