തായ്‌വാൻ സമുദ്രാതിർത്തികളിൽ ചൈനയുടെ സൈനികാഭ്യാസം തുടരുന്നു

തായ്‌വാൻ സമുദ്രാതിർത്തികളിൽ ചൈനയുടെ സൈനികാഭ്യാസം തുടരുന്നു