എല്ലാം സഹിച്ച് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാനാണ് സിപിഐയുടെ വിധി

എല്ലാം സഹിച്ച് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കാനാണ് സിപിഐയുടെ വിധി