ജയരാജനിത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍, വക്രദൃഷ്ടി

ജയരാജനിത് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയര്‍, വക്രദൃഷ്ടി