വിവാദങ്ങൾക്കിടെ മോദിയെ വിമർശിക്കുന്ന BBC ഡോക്യുമെന്‍ററിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവും പുറത്തിറങ്ങി

വിവാദങ്ങൾക്കിടെ മോദിയെ വിമർശിക്കുന്ന BBC ഡോക്യുമെന്‍ററിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗവും പുറത്തിറങ്ങി