പലവഴി, ഒരുലക്ഷ്യം, മൂന്ന് യാത്രികർ

പലവഴി, ഒരുലക്ഷ്യം, മൂന്ന് യാത്രികർ