നഗരസഭയുടെ മുന്നിൽ ഉടുപ്പ് പോലും ഇടീക്കാതെ കുട്ടിയെ കിടത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കുട്ടുയുടെ ദേഹത്ത് ചുള്ളിക്കമ്പുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇട്ട് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവക്യം വിളിച്ചു.

നഗരസഭയുടെ മുന്നിൽ ഉടുപ്പ് പോലും ഇടീക്കാതെ കുട്ടിയെ കിടത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കുട്ടുയുടെ ദേഹത്ത് ചുള്ളിക്കമ്പുകളും പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇട്ട് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവക്യം വിളിച്ചു.