പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തിയില്ല; KSRTC ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ച് യുവാവ്

പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബസ് നിർത്തിയില്ല; KSRTC ഡ്രൈവറെ മർദ്ദിച്ച് യുവാവ്