ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അറിയണം; ട്രക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അറിയണം; ട്രക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി