തിരുവരങ്ങൊഴിഞ്ഞു - അഭിനയ കുലപതിക്ക് വിട

തിരുവരങ്ങൊഴിഞ്ഞു - അഭിനയ കുലപതിക്ക് വിട