عروس هلندی عصبانی

یه عروس هلندی با نمک و عصبانی که داره جیغ و داد می‌کنه عصبانیتشم بامزه‌اس