മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാൻ ഗവർണർക്ക് എന്തധികാരം?

മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കാൻ ഗവർണർക്ക് എന്തധികാരം?