തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭാര്യയെയും 5 മക്കളെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗൃഹനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭാര്യയെയും 5 മക്കളെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഗൃഹനാഥൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു