മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളിൽ അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തിയും ജിയോ ടാഗ് സംവിധാനം വഴിയും സർവേ തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളിൽ അടയാളം രേഖപ്പെടുത്തിയും ജിയോ ടാഗ് സംവിധാനം വഴിയും സർവേ തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.