​ഗോവൻസ്വദേശിയാണ്, എന്നാൽ ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ നായികയാണ് | രാവി കിഷോര്‍

​ഗോവൻസ്വദേശിയാണ്, എന്നാൽ ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ നായികയാണ് | രാവി കിഷോര്‍