തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ മദ്യപിച്ചെത്തി യുവാക്കളുടെ പേക്കൂത്ത്

തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ മദ്യപിച്ചെത്തി യുവാക്കളുടെ പേക്കൂത്ത്