വ്യാജ നമ്പർ പതിപ്പി ച്ച കാറിലെത്തി പട്ടാപ്പകൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; ജപ്പാൻ ജയൻ പിടിയിൽ

വ്യാജ നമ്പർ പതിപ്പി ച്ച കാറിലെത്തി പട്ടാപ്പകൽ വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് മോഷണം; ജപ്പാൻ ജയൻ പിടിയിൽ