​ഗവർണറുടെ ലക്ഷ്യമെന്ത് ? പരിധി വിടുന്നതാര് ?

​ഗവർണറുടെ ലക്ഷ്യമെന്ത് ? പരിധി വിടുന്നതാര് ?