Thực trạng quản lý mạng xã hội, chống luận điệu xuyên tạc ở các nước hiện nay