ഉജ്ജ്വല ഫോമിൽ തന്നെ; ലോകചാമ്പന്യനെ പിന്നിലാക്കി ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാമ്പ്യനായി നീരജ് ചോപ്ര!

ഉജ്ജ്വല ഫോമിൽ തന്നെ; ലോകചാമ്പന്യനെ പിന്നിലാക്കി ഡയമണ്ട് ലീഗ് ചാമ്പ്യനായി നീരജ് ചോപ്ര!