Về Donald Trump Và đòI Hỏi Của Hoa Kỳ (2/4)

Tổng Thống Donald Trump là một chính khách đang gây tranh luận nhiều nhất. Ủng hộ hay phản đối là quyền của chúng ta. Nhưng tại sao không nhìn vào những chuyển động sâu xa đã khiến ông đắc cử, rồi lấy những quyết định gây tranh cãi?