ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ദേഷ്യം വർത്താനവും എല്ലാം ഇണ്ടല്ലോ.. പുറമേയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഉള്ളില് ഒരു ഇഷ്ടം ലീ​ഗിനോട് സിപിഎമ്മിന് എപ്പോഴുമുണ്ട്.

ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ദേഷ്യം വർത്താനവും എല്ലാം ഇണ്ടല്ലോ.. പുറമേയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഉള്ളില് ഒരു ഇഷ്ടം ലീ​ഗിനോട് സിപിഎമ്മിന് എപ്പോഴുമുണ്ട്.