'തണലിന് ടെന്റ്, പൂക്കൾക്ക് സെന്റ്, ഇതാണിപ്പോള്‍ ട്രെന്റ്..' പ്രാസമൊപ്പിച്ച് വൈറലായി ഡയലോ​ഗുകൾ

'തണലിന് ടെന്റ്, പൂക്കൾക്ക് സെന്റ്, ഇതാണിപ്പോള്‍ ട്രെന്റ്..' പ്രാസമൊപ്പിച്ച് വൈറലായി ഡയലോ​ഗുകൾ