രാജ്യസഭാംഗമാകാൻ പി ടി ഉഷ; ബിജെപി ടിക്കറ്റായത് കൊണ്ട് അഭിനന്ദിക്കാനും വയ്യ!!! വക്രദൃഷ്ടി

രാജ്യസഭാംഗമാകാൻ പി ടി ഉഷ; ബിജെപി ടിക്കറ്റായത് കൊണ്ട് അഭിനന്ദിക്കാനും വയ്യ!!! വക്രദൃഷ്ടി