കെപിഎസി ലളിത എന്ന അഭിനയവിസ്മയം ഇനിയില്ല; മലയാള താരസമ്പത്തിൽ ഒരു നഷ്ടം കൂടി

കെപിഎസി ലളിത എന്ന അഭിനയവിസ്മയം ഇനിയില്ല; മലയാള താരസമ്പത്തിൽ ഒരു നഷ്ടം കൂടി