നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മലാലയ യൂസഫ് സായി വിവാഹിതയായി

നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ് മലാലയ യൂസഫ് സായി വിവാഹിതയായി