ആണവ അന്തര്‍വാഹിനി കരാറില്‍ അമേരിക്കയോടും ഓസ്‌ട്രേലിയയോടും ഫ്രാന്‍സ് ഇടഞ്ഞുതന്നെ

ആണവ അന്തര്‍വാഹിനി കരാറില്‍ അമേരിക്കയോടും ഓസ്‌ട്രേലിയയോടും ഫ്രാന്‍സ് ഇടഞ്ഞുതന്നെ