വാക്കുകളെ പേടിക്കുന്ന സർക്കാരോ?

വാക്കുകളെ പേടിക്കുന്ന സർക്കാരോ?