'ഹക്കിം ഫൈസിക്കെതിരെയുളള നടപടിക്ക് പിന്നിൽ സമസ്തയിലെ ഇടത് അനുകൂലികൾ' - ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്

'ഹക്കിം ഫൈസിക്കെതിരെയുളള നടപടിക്ക് പിന്നിൽ സമസ്തയിലെ ഇടത് അനുകൂലികൾ' - ശബ്ദരേഖ പുറത്ത്