സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന്റെ പേരിൽ ശ്യാമിലി എന്ന കേരള ഹോക്കി ടീം താരം മരണപ്പെട്ട് 6 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല

സ്ത്രീധന പീഡനത്തിന്റെ പേരിൽ ശ്യാമിലി എന്ന കേരള ഹോക്കി ടീം താരം മരണപ്പെട്ട് 6 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തിയില്ല