ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ച് കമല ഹാരിസ്

ഒന്നര മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പദവി വഹിച്ച് കമല ഹാരിസ്