Со повод со Масин: Што сè ова има врска со изложбата? Има, со душата на сликите