വിഴിഞ്ഞത്ത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ആക്രമണം; ജീവനക്കാരന് വെട്ടേറ്റു

വിഴിഞ്ഞത്ത് പെട്രോൾ പമ്പിൽ ആക്രമണം; ജീവനക്കാരന് വെട്ടേറ്റു