വൈക്കം നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെട്ട ജോലി തട്ടിപ്പ്; പരാതി ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക്

വൈക്കം നഗരസഭാ കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെട്ട ജോലി തട്ടിപ്പ്; പരാതി ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക്