ഓസ്കർ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കും

ഓസ്കർ നേടിയ ചിത്രങ്ങൾ രാജ്യസഭാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കും