മധ്യവയസ്‌കരിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരാറുള്ള മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. അവയെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ജെ എസ്സിനോട് ചോദിക്കാം

മധ്യവയസ്‌കരിൽ കൂടുതലായി കണ്ടുവരാറുള്ള മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് പല കാരണങ്ങളാണുള്ളത്. അവയെക്കുറിച്ചും ചികിത്സാ മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ജെ എസ്സിനോട് ചോദിക്കാം