അര്‍ബന്‍ നിധി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്;അന്വേഷണം സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി

അര്‍ബന്‍ നിധി നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്;അന്വേഷണം സാമ്പത്തിക കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി