പഴനിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദമ്പതികൾക്കെതിരെ വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിന് കേസുള്ളതായി പോലീസ്

പഴനിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ദമ്പതികൾക്കെതിരെ വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിന് കേസുള്ളതായി പോലീസ്