ലോക വനിതാ ടെന്നീസിലെ ഇന്ത്യൻ വിലാസമായിരുന്ന സാനിയാ മിർസ റാക്കറ്റ് താഴെവച്ചു

ലോക വനിതാ ടെന്നീസിലെ ഇന്ത്യൻ വിലാസമായിരുന്ന സാനിയാ മിർസ റാക്കറ്റ് താഴെവച്ചു