പുതുപ്പള്ളിയിലെ പുരപ്പുറത്ത് കയറി കോൺഗ്രസ്സുകാർ

പുതുപ്പള്ളിയിലെ പുരപ്പുറത്ത് കയറി കോൺഗ്രസ്സുകാർ