'ലോകകപ്പിനിറങ്ങുന്ന ജർമൻ ടീമിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട്'; ഖത്തർ വിസിൽ

'ലോകകപ്പിനിറങ്ങുന്ന ജർമൻ ടീമിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട്'; ഖത്തർ വിസിൽ