ആറ്റിങ്ങൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടയടി. പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും വിദ്യാർഥികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ദൃശ്യങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്.

ആറ്റിങ്ങൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് വിദ്യാർഥികൾ തമ്മിൽ കൂട്ടയടി. പോലീസ് എത്തിയപ്പോഴേക്കും വിദ്യാർഥികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. ദൃശ്യങ്ങൾ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്.