Doanh nghiệp ngành sản xuất hương nhang mong Chính phủ "giải cứu"