എല്ലാം മറക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിയണം

എല്ലാം മറക്കാനും പൊറുക്കാനും കഴിയണം