ആരാണ് കോൺ​ഗ്രസിലെ കസേരമോഹി?

ആരാണ് കോൺ​ഗ്രസിലെ കസേരമോഹി?