ഹരിപ്പാട് ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കവർച്ച; രണ്ട് കെയ്‌സോളം വിദേശമദ്യം മോഷണം പോയി

ഹരിപ്പാട് ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കവർച്ച; രണ്ട് കെയ്‌സോളം വിദേശമദ്യം മോഷണം പോയി