ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം; ഭാര്യയും കാമുകനും ചേർന്ന് ഭർത്താവിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടി

ദൃശ്യം മോഡൽ കൊലപാതകം; ഭാര്യയും കാമുകനും ചേർന്ന് ഭർത്താവിനെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടി