LỄ KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ NHỰA VÀ DỰ ÁN GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG TẠI VIỆT NAM